Base Köpvillkor

 

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du haravtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebäratt avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.
När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.
Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.


Beställning
Du kan endast beställa via vår webbutik. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. I alla priser ingår moms med 25 procent.
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd. Skimarine Sport 556650-6639 äger denna webshop. Vattenspegelvägen 2, 147 91 Grödinge.
info@basewatersports.com

Mervärdeskatt
Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms.


Leveransbetingelser
Frakt: Utöver priset ska du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter.
Leveranstid: I webbutiken är alla våra varor markerade med leveransindikering. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärdig vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. Leveranssätt: När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt, som du valt. Vanligtvis skickas en vara med posten men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Du betalar frakten enligt speditörens gällande prislista. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg.

Vid leverans skada
Om du mottagit en produkt som har skadats under frakten ombedes/rekommenderas du skyndsamt kontakta Base watersport eller fraktbolaget/speditören (gärna direkt vid mottagandet), detta för att förenkla hanteringen och förbättra bevisläget för dig själv. Dock har du 2 månader på dig efter att felet har upptäckts. Vi ber/rekommenderar dig att inte skicka produkten vidare eller returnera den förrän du fått godkänt av fraktbolaget eller Base watersport , då detta kan försämra bevisläget. Är emballaget skadat vid mottagandet, påtala detta omgående. Vi rekommenderar att reklamera fraktskador direkt till speditören/ fraktbolaget för snabb och enklare hantering.


Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.


Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.


Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.


Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den. Om du ångrar köpet bör varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick med originalförpackning. Du som kund har självklart rätt att prova och undersöka produkten hemma för att säkerställa att produkten motsvarar dina förväntningar. Om produktens kvalitet har påverkats till följd av att du som kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner, kommer avdrag på återbetalningen motsvarande varans värdeminskning att göras. Om du vill utnyttja din ångerrätt ber vi dig meddela det till oss Base watersport  lämpligen via vårt returformulär (Klicka på länk: http://www.skimarine.se/index.php?route=account/return/insert ) eller via e-post eller genom ett telefonsamtal till oss. Du kan också meddela Base watersport om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Base watersport . Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html

Blanketten skickas sedan till följande adress:
Base watersports
Vattenspegelvägen 2
147 91 Grödnige

Vi ber dig avvakta med returneringen tills vi har kontaktat dig ang. lämpligt sätt för tillbakasändande. Om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten och meddelat oss kommer du därefter att motta ett svar med e-post eller via telefon från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan på ett ändamålsenligt sätt. Observera att du bör följa våra rekommendationer vad gäller emballage (för att undvika ev. värdeminskning) och fraktsätt. Returfrakten står inte Base watersports för. Återbetalning av köpesumman kommer att ske senast inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog varan eller vi fått meddelande om att varan har sänts tillbaka. Gäller det en tjänst räknas 14 dagar från det att vi har fått meddelande om att köpet ångrats. 

 

Reklamationer och återköp i vissa fall
Om du som är privatperson eller företagare har mottagit en skadad produkt vid leverans, eller om vi skickat fel vara, bör du skyndsamt meddela oss via e-post eller telefon men senast inom 2 månader efter du upptäckt felet. Se även rubriken ”Vid leverans skada”. Det gäller för såväl privatpersoner som företag, när den skadade, felaktig respektive reklamations varan ska återsändas, ber/rekommenderar vi er att först kontaktat oss, lämpligen via e-post eller telefon. Vi rekommenderar att returfrakten sker enligt överenskommelse och med någon av speditörerna som Base watersport  har avtal med, för att undvika oskäliga returfraktskostnader som Base watersport  inte kan stå för. Återsänd varan/ produkten, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet och kontaktuppgifter. Om varan inte är en godkänd reklamation eller garanti får du stå för frakten och vi kommer att kontakta dig om hur/om vi ska skicka tillbaka produkten till dig. Om vi inte kan skicka en reparerad vara eller en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, dock senast inom 14 dagar från om med då vi mottagit produkten. Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader. I övrigt gäller reklamationsrätten, dvs. upp till 3 år efter inköpstillfället mot uppvisande av kvitto eller liknade som styrker köpet.


Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.


Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.


Tvist
Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

 

 

©Copyright. Powered by Base Water Sports